Crossref logo
RECENT  ADVANCES  IN  NATURAL  LANGUAGE  PROCESSING
СЪВРЕМЕННИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБРАБОТКАТА НА ЕСТЕСТВЕН ЕЗИК