Crossref logo

Асоциация Компютърна Лингвистика - АКЛ (Шумен, България) е специализирана в организирането на научни събития, като семинари, лeтни школи, конференции и други. Разполагаме с необходимите ресурси за организиране и провеждане на различни събития, както и за отпечатването на сборници доклади и други съпътващи материали. От 1989 год. до сега сме организирали десетки мероприятия, като сред тях са световно известните конференции RANLP  -  RECENT  ADVANCES  IN  NATURAL  LANGUAGE  PROCESSING / СЪВРЕМЕННИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБРАБОТКАТА НА ЕСТЕСТВЕН ЕЗИК, организирани след 2001 г. съвместно с Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките (ИИКТ – БАН).
Асоциация Компютърна Лингвистика